SSL Sertifikamyz
 Sitemizde aly?veri? yaparken girdi?iniz bilgiler 128 bit'lik SSL kullanylarak ?ifrelenmekte ve bilgilerinizin güvenli?i maksimum düzeyde tutulmaktadyr. SSL sertifikamyzy, sipari? sayfasyna geçti?inizde sayfanyn sa? alt kysmynda yeralan kilit i?areti üzerine iki kez tyklayarak görüntüleyebilirsiniz. SSL sertifikamyz kendi sitemiz ve firmamyz adyna kayytlydyr.

SSL Nedir
Secure Sockets Layer (SSL) 1995 yylynda internet üzerinde güvenli veri aly?veri?i sa?layabilmek amacyyla Netscape Communications Tarafyndan geli?tirilmi?tir. ?u anda dünyada sanal ticaret i?lemlerinde sykça kullanylmaktadyr.

SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece do?ru adreste de?ifre edilebilmesini sa?lar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak ?ifrelenir ve sadece do?ru alycy tarafyndan de?ifre edilebilir. Her iki tarafta da do?rulama yapylarak i?lemin ve bilginin gizlili?i ve bütünlü?ü korunur.

SSL' in güvenlik gücü oturum anahtarynyn büyüklü?üne ba?lydyr. En büyük SSL oturum anahtary 128 bit olup sanal ticaret i?lemleri için çok yüksek bir güvenlik sunar. 128 bit ?ifrelemenin kötü niyetle kyrylmasy/çözülmesi hemen hemen imkansyzdyr. Ayryca bir kyrylma gerçekle?se bile oturum anahtary sadece bir oturumda kullanylyp sonra imha edildi?inden dolayy, ?ifreyi kyran ki?i ba?ka hiç bir oturumu göremez.

Veri aky?ynda kullanylan ?ifreleme yönteminin gücü kullanylan anahtar uzunlu?una ba?lydyr. Anahtar uzunlu?u bilginin korunmasy için çok önemlidir. Örne?in; 8 bit üzerinden bir iletimin çözülmesi son derece kolaydyr. Bit, ikilik sayma düzeninde bir rakamy ifade eder. Bir bit, 0 veya 1 olmak üzere 2 farkly de?er alabilir. 8 bit ise sadece 28=256 olasy farkly anahtar içerir. Bir bilgisayar bu 256 farkly olasyly?y syra ile inceleyerek bir sonuca ula?abilir. SSL protokolünde 40 bit ve 128 bit ?ifreleme kullanylmaktadyr. 128 bit ?ifrelemede 2128 de?i?ik anahtar vardyr ve bu ?ifrenin çözülebilmesi çok büyük bir maliyet ve zaman gerektirir. Kötü niyetli bir ki?inin 128 bit'lik ?ifreyi çözebilmesi için 1 milyon dolarlyk yatyrym yaptyktan sonra 67 yyl gibi bir zaman harcamasy gerekir. Bu örnekten anla?yldy?y gibi SSL güvenlik sistemi tam ve kesin bir koruma sa?lar.

Daha fazla bilgi için http://www.ssl.com sitesi ziyaret edilebilir.
 

Gizlilik Ylkelerimiz
Bize vermi? oldu?unuz her türlü bilgi tarafymyzca syr olarak kabul edilip kesinlikle ba?kalary ile payla?ylmayacaktyr. Sipari? esnasynda bize vermi? oldu?unuz adynyz, adresiniz, telefon numaralarynyz, e-mail adresiniz, kredi karty numaranyz, alycynyn ad, adres, telefon bilgileri, mesajynyz bizim açymyzdan gizli bilgi olarak kabul edilip aramyzdaki gizlilik anla?masy ile koruma altyndadyr.

Sipari? detay bilgileri internet üzerinde kesinlikle bir dosya üzerinde saklanmaz. E-mail adresiniz 3. ?ahys veya kurumlarla payla?ylmaz. mü?teri memnuniyeti, güvenli?i ve gizlili?i en dikkat etti?imiz konularyn ba?ynda gelmektedir. Bu yüzden online ma?azamyz kendi sitemiz üzerine kurulu 128 bit SSL sistemi ile güvenli hale getirilmi?tir.

SSL Sertifikamyz
Sitemizde aly?veri? yaparken girdi?iniz bilgiler 128 bit'lik SSL kullanylarak ?ifrelenmekte ve bilgilerinizin güvenli?i maksimum düzeyde tutulmaktadyr. SSL sertifikamyzy, sipari? sayfasyna geçti?inizde sayfanyn sa? alt kysmynda yeralan kilit i?areti üzerine iki kez tyklayarak görüntüleyebilirsiniz. SSL sertifikamyz kendi sitemiz ve firmamyz adyna kayytlydyr.

SSL Nedir
Secure Sockets Layer (SSL) 1995 yylynda internet üzerinde güvenli veri aly?veri?i sa?layabilmek amacyyla Netscape Communications Tarafyndan geli?tirilmi?tir. ?u anda dünyada sanal ticaret i?lemlerinde sykça kullanylmaktadyr.

SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece do?ru adreste de?ifre edilebilmesini sa?lar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak ?ifrelenir ve sadece do?ru alycy tarafyndan de?ifre edilebilir. Her iki tarafta da do?rulama yapylarak i?lemin ve bilginin gizlili?i ve bütünlü?ü korunur.

SSL' in güvenlik gücü oturum anahtarynyn büyüklü?üne ba?lydyr. En büyük SSL oturum anahtary 128 bit olup sanal ticaret i?lemleri için çok yüksek bir güvenlik sunar. 128 bit ?ifrelemenin kötü niyetle kyrylmasy/çözülmesi hemen hemen imkansyzdyr. Ayryca bir kyrylma gerçekle?se bile oturum anahtary sadece bir oturumda kullanylyp sonra imha edildi?inden dolayy, ?ifreyi kyran ki?i ba?ka hiç bir oturumu göremez.

Veri aky?ynda kullanylan ?ifreleme yönteminin gücü kullanylan anahtar uzunlu?una ba?lydyr. Anahtar uzunlu?u bilginin korunmasy için çok önemlidir. Örne?in; 8 bit üzerinden bir iletimin çözülmesi son derece kolaydyr. Bit, ikilik sayma düzeninde bir rakamy ifade eder. Bir bit, 0 veya 1 olmak üzere 2 farkly de?er alabilir. 8 bit ise sadece 28=256 olasy farkly anahtar içerir. Bir bilgisayar bu 256 farkly olasyly?y syra ile inceleyerek bir sonuca ula?abilir. SSL protokolünde 40 bit ve 128 bit ?ifreleme kullanylmaktadyr. 128 bit ?ifrelemede 2128 de?i?ik anahtar vardyr ve bu ?ifrenin çözülebilmesi çok büyük bir maliyet ve zaman gerektirir. Kötü niyetli bir ki?inin 128 bit'lik ?ifreyi çözebilmesi için 1 milyon dolarlyk yatyrym yaptyktan sonra 67 yyl gibi bir zaman harcamasy gerekir. Bu örnekten anla?yldy?y gibi SSL güvenlik sistemi tam ve kesin bir koruma sa?lar.

Daha fazla bilgi için http://www.ssl.com sitesi ziyaret edilebilir.


Gizlilik Ylkelerimiz
Bize vermi? oldu?unuz her türlü bilgi tarafymyzca syr olarak kabul edilip kesinlikle ba?kalary ile payla?ylmayacaktyr. Sipari? esnasynda bize vermi? oldu?unuz adynyz, adresiniz, telefon numaralarynyz, e-mail adresiniz, kredi karty numaranyz, alycynyn ad, adres, telefon bilgileri, mesajynyz bizim açymyzdan gizli bilgi olarak kabul edilip aramyzdaki gizlilik anla?masy ile koruma altyndadyr.

Sipari? detay bilgileri internet üzerinde kesinlikle bir dosya üzerinde saklanmaz. E-mail adresiniz 3. ?ahys veya kurumlarla payla?ylmaz. mü?teri memnuniyeti, güvenli?i ve gizlili?i en dikkat etti?imiz konularyn ba?ynda gelmektedir. Bu yüzden online ma?azamyz kendi sitemiz üzerine kurulu 128 bit SSL sistemi ile güvenli hale getirilmi?tir.